فیلم

نقش مردم

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (آمادگی همه جانبه در امر دفاع و بازسازی)
لزوم مشارکت مردم در امور کشور
کودتا، جدایی مردم از حکومت
بیشتر