فیلم

نقش مردم

سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (آمادگی همه جانبه در امر دفاع و بازسازی)
لزوم مشارکت مردم در امور کشور
کودتا، جدایی مردم از حکومت
در انتظار طلوع | قسمت اول
در انتظار طلوع | قسمت دوم
در انتظار طلوع | قسمت سوم
در انتظار طلوع | قسمت چهارم
در انتظار طلوع | قسمت هفتم
در انتظار طلوع | قسمت دهم
بیشتر