فیلم

روحانیت

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش (عمق پیشرفتهای نظامی)
سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)
سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
اشرافیت مسئولین
بخشی از فیلم سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
سخنرانی در جمع مردم (نتایج مبارزات ملت- تاکید بر «جمهوری اسلامی»)
مصالح مسلمین را بگویید تا قدرت پیدا کنید
امروز حجت بر روحانیت تمام شده
بیشتر