فیلم

روحانیت

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
سخنرانی در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش (عمق پیشرفتهای نظامی)
سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)
بیشتر