فیلم

جوانی

لزوم تهذیب نفس در جوانی
همه گرفتاری ها روی همین هوای نفس است
بیشتر