فیلم

انسان

انسان خودش را نمی‌تواند بشناسد به این زودیها
هیچ امر فاسدی یکدفعه سراغ آدم نمی‌آید
تربیت انسان هدف تمامی ادیان الهی‌
ادیان به همه ابعاد بشر کار دارند
تربیت همه جانبه انسان، هدف اصلی‌
زحمات انبیاء
سعادت ملت در گرو حوزه و دانشگاه‌
انسان موجود ناشناخته‌
انسان بر سر دو راهی‌
بیشتر