فیلم

بیست و دوم بهمن 1357

22 بهمن باید سرمشق ما باشد
یوم الله 22 بهمن
خدای تبارک و تعالی به دادِ این ملت رسید
پشتیبانی همه قدرت ها از پهلوی
در انتظار طلوع | قسمت اول
بیشتر