فیلم

سازمان مجاهدین خلق

می‌کشند و به آتش می‌کشند و سر می‌برند
آزادی انفجار
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنند سر شما را هم می‌برند
جریان مخالف سیل، انسان را خرد می‌کند
مساله در کتاب خدا هست
بی اهمیت بودن اقدامات منافقین در مسیر جمهوری اسلامی
گمراه شدن عده ای از جوانان بدست منافقین
همه اینها توبه کنند و برگردند
این عجز و بیچارگی و بدبختی و انحراف است
بیشتر