فیلم

سازمان مجاهدین خلق

فداییِ خلق
آمریکا، پشت پرده آشوب‌ها
فتنه در بین کارگران
مادامی که شما تفنگها را در مقابل ملت کشیده‌اید، نمی‌توانیم صحبت کنیم
لزوم خلع سلاح مجاهدین خلق برای بازگشت به آغوش ملت
در مقابل این ملت نمی‌توانید کاری انجام بدهید
می‌بینم در بین اینها بسیاریشان گول خورده‌اند
نتوانست بفهمد کشور اسلامی و ملت اسلام یعنی چه
فکر کنید که دارید چه می‌کنید
بیشتر