فیلم

رزمندگان اسلام

ملت ما بیدار باشد!
باید به اندازه توان خودمان خدمتگزار به اسلام باشیم
ملت شریف ما پشتیبان شما عزیزانند
دست جنایتکاران را از کشور خودتان کوتاه کنید
من امیدوارم که بزودی ان شاء الله، این جنگ تمام بشود
کسی نمی‌تواند به این مملکت رخنه کند
مادامی که این مطلب در بین شما باقی است شما قدرتمند هستید
تاییدات غیبی رزمندگان اسلام‌
جانبازی، سند جنایت امریکا و شجاعت جانبازان‌
بیشتر