فیلم

بانکداری

سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
اهمیت بانکداری اسلامی
هرکس در هر شغلی هست آنجا را خوب عمل بکند
اصلاح امور توسط متخصصین آن امر
سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)
سخنرانی در جمع مسئولان اقتصادی و کشاورزی (بیان مشکلات اقتصادی)
بیشتر