فیلم

بانکداری

سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (جلوگیری از نفوذ منحرفین)
اهمیت بانکداری اسلامی
هرکس در هر شغلی هست آنجا را خوب عمل بکند
بیشتر