فیلم

روحیه انقلابی

همه می‌گویند ما انقلابی‌ایم
روحیه شهادت است که ما را پیروز کرده
بیشتر