فیلم

ترور

بی اهمیت بودن اقدامات منافقین در مسیر جمهوری اسلامی
گمراه شدن عده ای از جوانان بدست منافقین
این عجز و بیچارگی و بدبختی و انحراف است
حکومت اسلامی می‌خواهد احکام اسلام را درست کند
نصیحت جوانان فریب خورده به دست منافقین
هیچ خوفی نداشته باشید
بزرگنمایی مشکلات توسط رسانه های استکبار
نگذارند بچه هایشان در دام اینها بیفتد
دزدکاری منافقین
بیشتر