فیلم

صدا و سیما

سخنرانی در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما (رسالت و نقش صدا و سیما)
سخنرانی در جمع مسئولان صدا و سیما (رسالت و جایگاه صدا و سیما)
اهمیت نقش رادیو و تلویزیون‌
رسالت رادیو و تلویزیون در امر آموزش و تربیت‌
اصلاح برنامه‌های رادیو و تلویزیون‌
نیاز کردستان به آرامش و سازندگی‌
صدا و سیما، حساسترین دستگاه تبلیغاتی‌
باید قدم اسلام در همه این دستگاهها باشد
نقش صدا و سیما در پیشرفت نظام اسلامی‌
بیشتر