فیلم

قانون

به قوانین سابق که خلاف شرع است نباید عمل بشود
هر کس گفت که این کار خلاف شرع را باید مطابق قانون عمل کنید، توی دهنش بزنید
مادامی که شما تفنگها را در مقابل ملت کشیده‌اید، نمی‌توانیم صحبت کنیم
لزوم برخورد با منافقین در چارچوب قانون و شرع
برخورد قاطعانه و عادلانه با مفسدین در جمهوری اسلامی
تذکر به همه اقشار، برای حفظ قانون‌
بیشتر