فیلم

عالمِ فاسد

مراکزترقی کشور
ریشه مصیبت‌ها در دانشگاه است
وسیله تباهی بشر
عدم تربیت، منشا اختلافات
بیشتر