فیلم

تحریم ظالمانه

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت نفت (جایگاه و نقش کارکنان صنعت نفت)
بیشتر