فیلم

انتخابات

سرنوشت هر ملتی به دست خودش است
سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم و مسجد جامع نارمک (نقش بانوان)
بانوان و سیاست
شورای محترم نگهبان
برنده انتخابات
انتخابات و دخالت بیگانگان
اخلاص در انتخابات
رای دادن در انتخابات تکلیف شرعی
بیشتر