فیلم

خودسازی

مراکزترقی کشور
انسان دانشگاهی
دانشگاه، سازنده و مخرب
هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است
امیدوارم که این مجاهده نفسانی برای همه ما حاصل بشود
همه چیز هم از خود آدم است
بیشتر