فیلم

مجلس شورای اسلامی

ما ادعا کردیم که جمهوری اسلامی را می‌خواهیم
دعوای قوا برخلاف اسلام است
با هم اختلاف نکنید
برتری مجلس شورای اسلامی بر مجالس سابق‌
مجلس، ملت است که متبلور شده است
هدف مجلس، تحقق رضای خدا و آرمانهای اسلام‌
مردم اسلام را میخواهند
ما تحت تاثیر هیچ مکتبی واقع نشویم
ما باید تحت تاثیر قرآن باشیم
بیشتر