فیلم

ما ادعا کردیم که جمهوری اسلامی را می‌خواهیم

و بالاخره، ما هر چیزی که در این مملکت الآن داریم، چه مجلس و چه دولت و چه حزب و چه بانک و چه سایر ارگانهایی که داریم، باید ما کوشش کنیم که اینها بخورد به جمهوری اسلامی. خوب، ما ادعا کردیم که ما جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، همه ملت هم موافق‌اند با این؛ جمهوری اسلامی می‌خواهند. آنهایی که مخالف‌اند معدودی هستند. خوب، ما که می‌گوییم که نظام جمهوری اسلامی را در ایران، ما متحقق کردیم، آن وقت اگر- خدای نخواسته- بیایند مجلس ببینند که مجلس را بعضی آورده‌اند خراب دارند می‌کنند، بروند دولت، دولت هم ببینند همین طور است، همین طور یک وقت بشود «شیر بی‌دم و شکم» ما باید کوشش کنیم که اینها را تا آن اندازه‌ای که قدرت داریم به همین چیزی که اسلام می‌خواهد، مبدل کنیم.

" /> 1361011401 - 08 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

و بالاخره، ما هر چیزی که در این مملکت الآن داریم، چه مجلس و چه دولت و چه حزب و چه بانک و چه سایر ارگانهایی که داریم، باید ما کوشش کنیم که اینها بخورد به جمهوری اسلامی. خوب، ما ادعا کردیم که ما جمهوری اسلامی را می‌خواهیم، همه ملت هم موافق‌اند با این؛ جمهوری اسلامی می‌خواهند. آنهایی که مخالف‌اند معدودی هستند. خوب، ما که می‌گوییم که نظام جمهوری اسلامی را در ایران، ما متحقق کردیم، آن وقت اگر- خدای نخواسته- بیایند مجلس ببینند که مجلس را بعضی آورده‌اند خراب دارند می‌کنند، بروند دولت، دولت هم ببینند همین طور است، همین طور یک وقت بشود «شیر بی‌دم و شکم» ما باید کوشش کنیم که اینها را تا آن اندازه‌ای که قدرت داریم به همین چیزی که اسلام می‌خواهد، مبدل کنیم.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: