فیلم

شورای نگهبان

این مجلس فراهم آمده از «الله اکبر» های مردم است
غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد
میزان اکثریت است
کسانی که با قانون مخالفت می‌کنند اینها با اسلام مخالفت می‌کنند
آشوب کردن به خاطر عمل به قانون دیکتاتوری است
تا دیر نشده است به جای خودتان بنشینید
سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (وظایف نمایندگان مجلس)
بیشتر