فیلم

شورای نگهبان

شورای محترم نگهبان
انتخابات و شورای نگهبان
تضعیف جمهوری اسلامی یعنی تضعیف اسلام
مشارکت در انتخابات با انگیزه الهی
به قوانین سابق که خلاف شرع است نباید عمل بشود
مردم اسلام را میخواهند
ما باید تحت تاثیر قرآن باشیم
نصب العین شما اسلام و قرآن و احادیث اسلامی باشد
مجلس بالاترین مقام است در این مملکت
بیشتر