فیلم

مبارزه با فساد

سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور (منشا مفاسد عالم)
اصلاح جامعه در پرتو مبارزه با فساد
خوف از دانشگاه اسلامی
همه اعتراض کنید
همه موظفید جلوگیری کنید
ائمه جمعه به امور رسیدگی کنند
بیشتر