فیلم

حفظ نظام اسلامی

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
همه ما مسئولیم
حفظ مکتب و حفظ کشور
اهمیت وظیفه پاسداران‌
بیشتر