فیلم

حفظ نظام اسلامی

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
همه ما مسئولیم
حفظ مکتب و حفظ کشور
اهمیت وظیفه پاسداران‌
استوری | آسایش فکری نتیجه فداکاری
باید این نعمت را حفظ کنیم
استوری |همه با هم این راه را طی می‌کنیم...
شما ورزشکارید و ورزشکارها قوی‌اند و مومن
استوری | پاسدارها مملکت را نجات دادند
بیشتر