فیلم

امام خمینی و کارگران

سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
بوسه بر پینه
بیشتر