فیلم

اصلاح جامعه

سخنرانی در جمع هیات دولت و نمایندگان مجلس (حب نفس- دلگرم نمودن مردم)
سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان و ائمه جمعه کل کشور (منشا مفاسد عالم)
تهذیب جامعه وظیفه علما و دانشمندان مهذب
بیشتر