فیلم

حقوق اقلیت ها در اسلام

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی‌
اسلام و اقلیتهای مذهبی‌
سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران (اسلام و اقلیتهای مذهبی)
بیشتر