فیلم

ما میتوانیم

القای ما نمی‌توانیم از صد سال پیش
ما خودمان صنعتگر خواهیم شد
ما الآن در اوّل قدم هستیم
تکیه به اراده خودمان بکنیم
بهترین خدمت نویسنده‌ها
اطمینان داشته باشید که اگر بخواهید می‌شود
تبریک سال نو
بیشتر