فیلم

غربزدگی

آدم غربزده تربیت کردند
باور انسان اساس تمام امور است
دانشگاه استعماری
هر امری را که غرب برای ما بیاورد یک امر استعماری است
دعوت به فرهنگ اسلامی بکنید
ملت مسلم را نمی‌دانستند یعنی چه
شکست مشروطه در اثر کنار رفتن مردم و روحانیون
لازم است که اول بیدار شویم
القای ما نمی‌توانیم از صد سال پیش
بیشتر