فیلم

کمونیسم

بنای روحانیون بر این نیست که حکومت را بگیرند
در یک کشوری که ملتش یک چیزی را می‌خواهند، نمی‌شود خلافش کرد
ما تحت تاثیر هیچ مکتبی واقع نشویم
هدف فتنه‌انگیزان ، محو اسلام در کردستان‌
بیشتر