فیلم

قدرت دفاعی

مقابله به مثل
لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن
بیشتر