فیلم

تزکیه نفس

خودتان را اصلاح کنید
آدمی که خودش آدم صحیحی نیست نمی‌تواند دیگران را تصحیح کند
عالَم، مدرسه است
تربیت بالاتر از تعلیم است
وسیله تباهی بشر
تزکیه بشوید قبل از اینکه تعلیم و تعلم باشد
عدم تربیت، منشا اختلافات
بزرگترین دشمن ما خودمان هستیم
حزب بعث عراق
بیشتر