فیلم

تزکیه نفس

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
تعلیم و تزکیه راه وصول به حقایق هستی‌
عدم تزکیه منشا ظلم پذیری
دعوت شده‌اید به مهمانی خدا
آثار ادعیه
صراط مستقیم
منت الهی در آموزش و پرورش
تطهیر نفوس
عالِم فاسد، کشور را فاسد می‌کند
بیشتر