فیلم

خودباوری

این الهیت را حفظ کنید
باور انسان اساس تمام امور است
هرکس اعتقادش این باشد که نمیتواند محکوم به شکست است
تا این باور هست، نمی‌توانید که انجام بدهید
خودباوری اساس انقلاب اسلامی
استقلال و رهایی از وابستگی در گرو خودباوری
اگر افکار یک ملتی وابستگی داشته باشد...
باورتان بیاید که ماهم میتوانیم
«ما خودمان نمی‌توانیم» را از سر بیرون کنید
بیشتر