فیلم

پاپ

قرائت نامه پاپ به امام خمینی توسط اسقف هانیبال بوگینینی
انتظار مستضعفین جهان از پاپ‌
رفتار انساندوستانه ایران با کارکنان سفارت آمریکا
لزوم بازخواست پاپ از سران امریکا
آمادگی جمهوری اسلامی برای محاکمه محمدرضا پهلوی در حضور پاپ
تبعیت از آراء ملت‌
خواست انسانی ملت ایران‌
لزوم تلاش پاپ برای نجات ملت مسیح‌
بیشتر