فیلم

اجرای سرود در مقابل امام خمینی

اجرای سرود «برخیزید ای شهیدان راه خدا» در محضر امام خمینی
اجرای سرود «خمینی ای امام» در مراسم استقبال از امام خمینی
اجرای سرود «خمینی ای امام» در مراسم استقبال از امام خمینی/نسخه دوم
بیشتر