فیلم

شورای اسلامی شهر و روستا

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها (ابرقدرتها، منشا مشکلات دنیا)
جلوگیری از نفوذ منحرفین به شوراها
بیشتر