فیلم

دودستگی

شیطنت برای ایجاد اختلاف
لزوم دوستی با وجود اختلاف سلیقه
بیشتر