فیلم

حل اختلافات

شیطنت برای ایجاد اختلاف
حفظ وحدت ودوری از اختلاف
باید احساس خطر بکنید برای جمهوری اسلامی
بیشتر