فیلم

اختلاف نظر

لزوم دوستی با وجود اختلاف سلیقه
ضعف ایمان و نفسانیت منشاء اختلافات‌
تفاوت نقد و توطئه
انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور، لازم است
بحث و اختلاف نظر سازنده
لزوم بیان اختلاف نظرها در مجلس
بیشتر