فیلم

اختلاف نظر

لزوم دوستی با وجود اختلاف سلیقه
ضعف ایمان و نفسانیت منشاء اختلافات‌
تفاوت نقد و توطئه
بیشتر