فیلم

وظیفه

حرکت به سمت قله
اگر افراد کشور خلاف میکنند شما کار خوب بکن
ما امروز همه پاسدار اسلام هستیم
استوری |‌ ما باید به تکلیف خود عمل کنیم
استوری | عقیده انسان را حرکت می‌دهد
بیشتر