فیلم

ظالم

خدا با ماست
حکومت اسلامی ، سیره نبوی
ابرقدرتها خیال می‌کنند کشورها همان دستگاه دولتی است
آن که با ما مخالف است طبقه ظالم است
مرگ بر همه ظالم ها
بیشتر