فیلم

اصلاح امور

خدا با ماست
ما می‌خواهیم دانشگاه برای ملت باشد
ائمه جمعه به امور رسیدگی کنند
گام اساسی برای بازسازی کشور
اصلاح امور توسط متخصصین آن امر
در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت
بیشتر