فیلم

دشمن

توطئه‌های قدرت‌های جهانی
آزادی مطلق، نقشه دشمنان
شیاطین نقشه می‌کشند برای صد سال بعد از این
می‌خواهند وحدت ملت را به هم بزنند
دشمنی با گروه‌های داخلی
لزوم تحلیل اعمال دشمنان‌
اعدام‌ها
با قلم‌های‌مان جامعه را اصلاح کنیم
اختلاف و تفرقه به ضرر کشور
بیشتر