فیلم

لیله القدر

ماه نبوت و امامت
مبهم بودن کیفیت نزول قرآن در شب قدر
فرق داشته باشیم
بیشتر