فیلم

معارف

از خدا باید استدلال به دیگران بشود
اجتماعی و انفرادی قیام للَّه بکنید
تربیت همه جانبه انسان، هدف اصلی‌
آغاز همه کارها به نام خدا
انسان سازی ، هدف رسالت انبیا
انسان موجود ناشناخته‌
انسان بر سر دو راهی‌
راه چپ و راست، راه جهنم‌
الآن ما در متن جهنم داریم حرکت می‌کنیم
بیشتر