فیلم

نفی استکبار

مرگ بر همه ظالم‌های دنیا
شرِّ ابرقدرت‌ها
آتش هوای نفس
ّبفرمایید در خلیج فارس چه خبر است؟
بیشتر