فیلم

شهوات

ضیافت الله ، ترک شهوات دنیوی
سرکشی نفس
ورود به محضر الهی
اسلام آمده است که سرکوب کند این غرور را
بیشتر