فیلم

انتخابات و مردم

سرنوشت هر ملتی به دست خودش است
چه کسی واقعا در خط امام است؟
ما یک سیلی خوردیم از اشتباه...
اهمال نکنید
مانند نماز...
مسئولیت بزرگ...
همه مکلفند
نباید اشتباه تکرار شود...
همه تکلیف داریم ...
بیشتر