فیلم

تسلیم

وحشی بودن از دیدگاه دولتمردان امریکا
اگر ما سازش کنیم له میشویم
هر کس با [ما] مصالحه دارد ما با او هم روابط داریم
بیشتر