فیلم

مظلوم

امیر مظلوم
ما در طول تاریخ مظلوم بودیم
سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی (مبارزه با ظلم)
بیشتر